Ravnanje z osebni podatki v podjetju PERUN BRANKO PIRC S.P. 


Za izjave o najdbi živali velja:
Najditelj ob predaji najdene živali v zavetišče zagotavlja in z lastnoročnim podpisom potrjuje, da so VSI podatki resnični, da ni lastnik predane živali in soglaša z v nadaljevanju navedenimi pogoji.

Najditelj najdeno žival predaja v oskrbo zavetišču in do predane živali, v kolikor ni njen skrbnik oziroma lastnik, nima več nobene obveznosti niti pravic. Zavetišče ima pristojnost
do avtonomne odločitve o nadaljnji obravnavi živali.
Zavetišče se zavezuje s Sprejeto živaljo ravnati v skladu s sprejetimi internimi akti in veljavno zakonodajo.
OPOZORILO: V kolikor se ugotovi, da najditelj ni navajal resničnih podatkov, mu bo podjetje PERUN BRANKO PIRC S.P. zaračunalo VSE stroške v zvezi z namestitvijo in obravnavo živali skladno z veljavnim cenikom živali! Neverodostojni podatki so v škodo živali!


Najditelj se strinjam, da podjetje PERUN BRANKO PIRC S.P. v tej izjavi navedene osebne podatke uporablja in obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti in sicer:
1. Osebno ime, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonsko številko ali naslov elektronske pošte najditelja se lahko obdeluje izključno za namen omejevanja zdravstvenih tveganj zaradi prenosa morebitnih zoonoz in drugih obolenj zaradi stika z okuženo živaljo in preprečevanja zlorab.
2. Zavetišče bo z osebnimi podatki ravnalo v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, vendar se najditelj strinja, da zavetišče posreduje njegove osebne podatke občini, v kateri je bila žival najdena in po potrebi tudi UVHVVR, policiji ali drugi stranki, ki je do njih upravičena. Najditelj ob predaji živali v zavetišče in z lastnoročnim podpisom zagotavlja, da so podatki resnični, in da ni lastnik ali skrbnik predane živali. Najditelj do predane živali, v kolikor ni njen lastnik ali skrbnik, nima več nobenih obveznosti. Žival je s
predajo in podpisom dokumenta predana v oskrbo zavetišču PERUN.
3. Podatke se hrani pet let po vrnitvi, oddaji, poginu ali evtanaziji živali.
4. Bodo moje osebne podatke uporabljali le za te namene pooblaščeni zaposleni v Zavetišču PERUN in jih ne bodo iznesli v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
5. Se strinjam, da se osebni podatki v primeru suma zlorabe ali na njihovo zahtevo posredujejo pristojnim uradnim organom, kot je navedeno pod točko 2.
6. Se Zavetišče PERUN zavezuje, da bo v skladu z veljavno zakonodajo obdelal moje osebne podatke tako, da bo z ustreznimi ukrepi zagotovil ustrezno varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo in nenamerno izgubo.
7. Obdelava osebnih podatkov ter njihov vnos v centralno bazo podatkov je sestavni del pisanja poročil za občine, UVHVVR, idr. kot tudi podlaga za izdelave kartoteke (ali
morebitne druge dokumentacije) za posamezno žival in izdane račune.


Podjetje PERUN BRANKO PIRC S.P.bo z osebnimi podatki ravnalo v skladu z določili Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«) in vsakokratno veljavno zakonodajo. Najditelju v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pripadajo vse pravice v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«), med drugim tudi popravek svojih osebnih podatkov (s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@perun.si), trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas (s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@perun.si) ter izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas (s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@perun.si). Podatki se hranijo bodisi v elektronski ali pisni obliki. V elektronski obliki se hranijo v podatkovni bazi do katere imata podatke le pooblaščene osebe (vodja zavetišča oziroma skrbnik in sistemski administrator). V pisni obliki se hranijo za obdobje, ki je navedeno zgoraj oziroma v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi papirji so pod ključem, dostop do njih ima izključno vodja zavetišča oziroma druga pooblaščena oseba.

Za izjave o spremembi lastništva živali (oddaja lastniške živali v zavetišče) velja:
Lastnik ali skrbnikj ob predaji živali v zavetišče zagotavlja in z lastnoročnim podpisom potrjuje, da so VSI podatki resnični, da po svoji volji predaja živali in soglaša z v nadaljevanju navedenimi pogoji. Lastnik oziroma skrbnik žival predaja v oskrbo zavetišču in do predane živali po izpolnjenih obrazcih ter morebitnem plačilu, nima več nobene obveznosti niti pravic. Zavetišče ima pristojnost do avtonomne odločitve o nadaljni obravnavi živali. Zavetišče se zavezuje s Sprejeto živaljo ravnati v skladu s sprejetimi internimi akti in veljavno zakonodajo.

OPOZORILO: V kolikor se ugotovi, da najditelj ni navajal resničnih podatkov, mu bo Zavetišče PERUN zaračunalo VSE stroške v zvezi z namestitvijo in obravnavo živali skladno z veljavnim cenikom živali! Neverodostojni podatki so v škodo živali!


Lastnik oziroma skrbnik se strinjam, da ZavetiščePERUN v tej izjavi navedene osebne podatke uporablja in obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti in sicer:
1. Osebno ime, EMŠO, davčno številko, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonsko številko ali naslov elektronske pošte najditelja se lahko obdeluje izključno za namen omejevanja zdravstvenih tveganj zaradi prenosa morebitnih zoonoz in drugih obolenj zaradi stika z okuženo živaljo in preprečevanja zlorab, kot tudi vpisa ali prepisa v CRP-ju, idr.
2. Zavetišče bo z osebnimi podatki ravnalo v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, vendar se najditelj strinja, da zavetišče posreduje njegove osebne podatke po potrebi tudi UVHVVR, policiji ali drugi stranki, ki je do njih upravičena. Lastnik oziroma skrbnik se ob podpisu dokumentov zaveda in strinja, da smemo uporabiti njegove osebne
podatke tudi v primerih, če je potrebno z njimi ponovno stopiti v stik zaradi morebitnih drugih zapletov glede obravnavane živali. Žival je s predajo in podpisom dokumenta predana v oskrbo zavetišču Perun.
3. Podatke se hrani pet let po vrnitvi, oddaji, poginu ali evtanaziji živali.
4. Bodo moje osebne podatke uporabljali le za te namene pooblaščeni zaposleni v Zavetišču PERUN in jih ne bodo iznesli v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
5. Se strinjam, da se osebni podatki v primeru suma zlorabe ali na njihovo zahtevo posredujejo pristojnim uradnim organom, kot je navedeno pod točko 2.
6. Se Zavetišče PERUN zavezuje, da bo v skladu z veljavno zakonodajo obdelal moje osebne podatke tako, da bo z ustreznimi ukrepi zagotovil ustrezno varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo in nenamerno izgubo.
7. Obdelava osebnih podatkov ter njihov vnos v centralno bazo podatkov je sestavni del pisanja poročil za občine, UVHVVR, idr. kot tudi podlaga za izdelave kartoteke (ali morebitne druge dokumentacije) za posamezno žival in izdane račune.


Zavetišče PERUN bo z osebnimi podatki ravnal v skladu z določili Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«) in vsakokratno veljavno zakonodajo.
Najditelju v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pripadajo vse pravice v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«), med drugim tudi popravek svojih osebnih podatkov (s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@peru.si), trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas (s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@perun.si) ter izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas (s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@perun.si).

Podatki se hranijo bodisi v elektronski ali pisni obliki. V elektronski obliki se hranijo v podatkovni bazi do katere imata podatke le pooblaščene osebe (vodja zavetišča oziroma skrbnik in sistemski administrator). V pisni obliki se hranijo za obdobje, ki je navedeno zgoraj oziroma v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi papirji so pod ključem, dostop do njih ima izključno vodja zavetišča oziroma druga pooblaščena oseba.


Za posvojitev živali iz zavetišča velja:
Oseba ali osebe ki želijo posvojiti določeno žival iz zavetišča ob sami posvojitvi podpišejo posvojitveni obrazec. S podpisom obrazca o posvojitvi živali zagotavlja in z lastnoročnim podpisom potrjuje, da so VSI podatki resnični, da po svoji volji posvaja(jo) žival(i) in soglaša(jo) z v nadaljevanju navedenimi pogoji.
Zavetišče se za morebitno oddajo živali nove lastniku odloča avtonomno. V kolikor se obe strani strinjata s pogoji, pričakovanji, zahtevami glede posvojitvenih pogojev, skrbi za žival in vsem, kar je še navedeno v obrazcu oziroma izrečeno ustno, tedaj lahko pride do podpisa obrazca. Novi lastniki preko opravljenega intervjuja pridobijo vse informacije, ki jih zavetišče ima o določeni živali. Novi lastniki pred podpisom obrazca vidijo žival in so z njo v interakciji, šele nato podpišejo obrazec, v kolikor še želijo posvojiti žival. Novi lastniki se s podpisom obrazca zavezujejo, da z živaljo ravnajo v skladu s sprejetimi določili obrazca in veljavno zakonodajo.

OPOZORILO: V kolikor se ugotovi, da najditelj ni navajal resničnih podatkov, sme Zavetišče PERUN v skladu s podpisanim obrazcem vzeti žival nazaj in pri tem lastniku zaračunati vse morebitne stroške, ki bi pri tem nastali (prevoz do lastnika in prevzem živali, nadaljna zdravljanja v primeru opustitve skrbi nad živaljo, ure dela na terenu, itd.). Torej zavetišče sme in bo zaračunalo VSE stroške v zvezi z namestitvijo in obravnavo živali skladno z veljavnim cenikom živali! Neverodostojni podatki so v škodo živali.

Podpisani novi lastnik oziroma skrbnik se strinjam, da Zavetišče PERUN v tej izjavi navedene osebne podatke uporablja in obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti in sicer:
1. Osebno ime, EMŠO, davčno številko, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonsko številko ali naslov elektronske pošte ter druge napisane podatke se lahko obdeluje izključno za namen omejevanja zdravstvenih tveganj zaradi prenosa morebitnih zoonoz in drugih obolenj zaradi stika z okuženo živaljo in preprečevanja zlorab, kot tudi vpisa ali
prepisa v CRP-ju, poročanju UVHVVR-ju ali drugim organum pregona, IP-ju, za lastne zavetiške potrebe ohranjaja stikov in preverbo dobrobiti živali, kadarkoli je to potrebno.
2. Zavetišče bo z osebnimi podatki ravnalo v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, vendar se lastnik strinja, da zavetišče posreduje njegove osebne podatke po potrebi tudi UVHVVR, policiji ali drugi stranki, ki je do njih upravičena. Lastnik oziroma skrbnik se ob podpisu dokumentov zaveda in strinja, da smemo uporabiti njegove osebne
podatke tudi v primerih, če je potrebno z njimi ponovno stopiti v stik zaradi morebitnih drugih zapletov glede obravnavane živali. Žival je s predajo in podpisom dokumenta predana v oskrbo novemu lastniku oziroma skrbniku.
3. Podatke se hrani pet let po oddaji, vrnitvi, oddaji, poginu ali evtanaziji živali – oziroma do smrti/odjave živali, če je to potrebno.
4. Bodo moje osebne podatke uporabljali le za te namene pooblaščeni zaposleni v Zavetišču PERUN in jih ne bodo iznesli v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
5. Se strinjam, da se osebni podatki v primeru suma zlorabe ali na njihovo zahtevo posredujejo pristojnim uradnim organom, kot je navedeno pod točko 2.
6. Se Zavetišče Perun zavezuje, da bo v skladu z veljavno zakonodajo obdelal moje osebne podatke tako, da bo z ustreznimi ukrepi zagotovil ustrezno varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo in nenamerno izgubo.
7. Obdelava osebnih podatkov ter njihov vnos v centralno bazo podatkov je sestavni del pisanja poročil za občine, UVHVVR, idr. kot tudi podlaga za izdelave kartoteke (ali morebitne druge dokumentacije) za posamezno žival in izdane račune.
Zavetišče Perun bo z osebnimi podatki ravnal v skladu z določili Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«) in vsakokratno veljavno zakonodajo. Najditelju v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pripadajo vse pravice v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«), med drugim tudi popravek svojih osebnih podatkov (s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@perun.si), trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas (s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@perun.si) ter izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas (s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@perun.si). Podatki se hranijo bodisi v elektronski ali pisni obliki. V elektronski obliki se hranijo v podatkovni bazi do katere imata podatke le pooblaščene osebe (vodja zavetišča oziroma skrbnik in sistemski administrator). V pisni obliki se hranijo za obdobje, ki je navedeno zgoraj oziroma v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi papirji so pod ključem, dostop do njih ima izključno vodja zavetišča oziroma druga pooblaščena oseba.


Za prejete klice/sporočila ali sporočila na zavetiški poštni naslov oziroma preko Facebook-a:
Vsi sprejeti klici in sporočila, ki jih sprejmemo na uradno telefonsko številko ali preko spletne pošte oziroma preko Facebooka v povezavi z najdbo, oddajo ali odlovom živali na terenu se hranijo v pisni obliki v pisarni zavetišča. Zapisani so ura in datum prejema klica ali sporočila, telefonska številka in opis situacije, ime in priimek klicatelja/pošiljatelja, idr.
Tovrstni podatki so pdlaga za ustrezno ravnanje, ukrepanje, nadzor, vodenje, ipd. dela v zavetišču in na terenu. Ti podatki se zbirajo in hranijo vsaj eno leto zaradi zakonske obveze in so dostopni pooblaščenim le za vpogled ob rednem ali izrednem inšpekcijskem nadzoru. Vse objave o izgubljeni ali najdeni živali s strani skrbnika/lastnika ali najditelja in vsemi podatki (tudi osebnimi – ime, priimek, telefonska števila, naslov), ki jih pripišejo zraven so objavljeni izključno na pobudo teh oseb. Zavetišče v tem primeru (razen kadar prejme pisno prošnjo o umiku ali izbrisu objave in tega ne stori v desetih delovnih dneh), ne prevzema nikakršne odgovornosti, če se podatki teh objav še kadarkoli pojavljajo na
spletu. Dolžnost teh oseb je, da se zavedajo razsežnosti objav in dostopa do osebnih podatkov, kadar javno delijo tovrstne objave na spletu preko različnih platform, socialnih omrežij, forumov ipd.